เช็คสถานะการจัดส่งสินค้า | TRANSPORTATION STATUS

Search
Track your shipment
Customer Tracking number Shipping type Shipping date Order code
ปทิตตา อุ่นนิ่ม LINE MAN -ems Nov 14, 2019 112019000006
ณัฐพงษ์ อภิสรพาณิชย์ KERDO055002261 Kerry-ems Nov 11, 2019 112019000003
นฤภัทร ไชยชื่นพร KERDO055001034 Kerry-ems Nov 11, 2019 112019000004
พีรยศ อ่อนฤทธิ์ KERDO055259715 Kerry-ems Nov 11, 2019 112019000005
ปทิตตา อุ่นนิ่ม LM14415565 -LINE MAN Nov 06, 2019 112019000002
ผกากานต์ แสงเมือง SDOF3011450242 Kerry-ems Nov 02, 2019 112019000001
พจน์ ผดุงนึก RM34Q00001491 Kerry-ems Oct 29, 2019 102019000011
ธนทร จิตรเสงี่ยม KERDO051984943 Kerry-ems Oct 16, 2019 102019000010
อำนวย ดาษฎาจันทร์ KERDO051401783 Kerry-ems Oct 11, 2019 102019000009
นิธิกร แสนแก้ว KERDO051401028 Kerry-ems Oct 11, 2019 102019000008
ชาตรี เยี่ยมภักดิ์ CK80Q00000611 Kerry-ems Oct 09, 2019 102019000007
Thanakorn Chanalekkul KERDO051096686 Kerry-ems Oct 09, 2019 102019000006
รักษพล เลขะวัฒนากรณ์ KERDO051096660 Kerry-ems Oct 09, 2019 102019000005
มยุรี พันธ์กุ่ม LINE MAN Kerry-ems Oct 09, 2019 102019000004
นฤชิต จิตตฤกษ์ LINE MAN Kerry-ems Oct 09, 2019 102019000003
วาสนา อัครพงศ์พิศักดิ์ LAZADA Kerry-ems Oct 08, 2019 102019000002
คุณโสภณ LINE MAN Kerry-ems Oct 08, 2019 102019000001
เวสารัช ขจรประศาสน์ SDOF3009861289 Kerry-ems Sep 30, 2019 092019000013
Praram 9 Hospital 123 -LINE MAN Sep 30, 2019 092019000012
คุณคิมซู LM25478115 -LINE MAN Sep 30, 2019 092019000014
Vasina LM73368121 -LINE MAN Sep 28, 2019 092019000011
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ LINE MAN Flash Express-LINE MAN Sep 27, 2019 092019000010
นงลักษณ์ จิรพิทักษ์กุล PS27Q00001032 Kerry-ems Sep 23, 2019 092019000008
อรวรรณ เบญจวรรณ PS27Q00001030 Kerry-EMS Sep 21, 2019 092019000009
สุรกาญจน ยุวถาวร TTLYQ00025438 Kerry-ems Sep 16, 2019 092019000007
กัญช์ เกล็ดมนี LINE MAN Kerry-ems Sep 16, 2019 092019000006
Ausman Besa KERDO048084322 Kerry-ems Sep 14, 2019 092019000005
สำราญ หนูเอียด KERDO046943162 Kerry-ems Sep 09, 2019 092019000004
สมชาย สงสัย SDOF3008826856 Kerry-ems Sep 08, 2019 092019000003
วีรยุทธ โฆศิรนนท์ LINE MAN -ems Sep 06, 2019 092019000002
เมญาวีย์ รัตนทิพย์โสภณ LM36426466 -ด่วนพิเศษ LINE MAN Sep 03, 2019 092019000001
โยโกะ LINE MAN Flash Express-ems Aug 29, 2019 11:25 082019000016
สรวัสส์ ขำวิจิตร LINE MAN Flash Express-ems Aug 28, 2019 082019000015
Treerapong SDOF3008194800 Kerry-ems Aug 26, 2019 082019000014
กตมน พัฒนพรนรา LINE MAN Flash Express-ems Aug 26, 2019 082019000013
ธนันท์รัฐ ชลิตวงศ์พัฒนา SDOF3008060954 Kerry-ems Aug 23, 2019 082019000012
boontida LINE MAN Flash Express-ems Aug 23, 2019 082019000011
Suthanyarat KERDO044456311 Kerry-ems Aug 21, 2019 082019000010
สรมณฑล กุลไพศาล LINE MAN Thailand post-EMS Aug 20, 2019 082019000009
Chamaiporn Kuna TH0105229DF0A CJ Logistics-ems Aug 19, 2019 082019000008
องอาจ ศิริพิริยากุล SDOF3007730751 Kerry-ems Aug 13, 2019 082019000007
ศิลา ตามกูล SDOF3007546792 Kerry-ems Aug 08, 2019 082019000006
Janet McDocnald KERDO042966390 Kerry-ems Aug 08, 2019 082019000005
พรสุดา หาญพาณิชย์ KERDO042641217 Kerry-ems Aug 06, 2019 082019000004
น.ส.รัตนา แซ่ลิ้ม RMA2N00007418 Kerry-ems Aug 06, 2019 082019000002
ตันติกร ดวงแก้ว KERDO042450619 Kerry-ems Aug 05, 2019 082019000001
ภาณุวัฒน์ SDOF3007380078 Kerry-ems Aug 05, 2019 082019000003
ภูวษา กิตติวราพล KERDO040232696 Kerry-ems Jul 15, 2019 072019000010
อนิวรรต นิเวศน์วงษ์กุล RM34Q00001194 Kerry-ems Jul 15, 2019 072019000009
เลิศลาภ RM34Q00001196 Kerry-ems Jul 15, 2019 072019000008
Customer : ปทิตตา อุ่นนิ่ม
Tracking number : LINE MAN
Shipping type : -ems
Shipping date : Nov 14, 2019
Order code : 112019000006
Customer : ณัฐพงษ์ อภิสรพาณิชย์
Tracking number : KERDO055002261
Shipping type : Kerry-ems
Shipping date : Nov 11, 2019
Order code : 112019000003
Customer : นฤภัทร ไชยชื่นพร
Tracking number : KERDO055001034
Shipping type : Kerry-ems
Shipping date : Nov 11, 2019
Order code : 112019000004
Customer : พีรยศ อ่อนฤทธิ์
Tracking number : KERDO055259715
Shipping type : Kerry-ems
Shipping date : Nov 11, 2019
Order code : 112019000005
Customer : ปทิตตา อุ่นนิ่ม
Tracking number : LM14415565
Shipping type : -LINE MAN
Shipping date : Nov 06, 2019
Order code : 112019000002
Customer : ผกากานต์ แสงเมือง
Tracking number : SDOF3011450242
Shipping type : Kerry-ems
Shipping date : Nov 02, 2019
Order code : 112019000001
Customer : พจน์ ผดุงนึก
Tracking number : RM34Q00001491
Shipping type : Kerry-ems
Shipping date : Oct 29, 2019
Order code : 102019000011
Customer : ธนทร จิตรเสงี่ยม
Tracking number : KERDO051984943
Shipping type : Kerry-ems
Shipping date : Oct 16, 2019
Order code : 102019000010
Customer : อำนวย ดาษฎาจันทร์
Tracking number : KERDO051401783
Shipping type : Kerry-ems
Shipping date : Oct 11, 2019
Order code : 102019000009
Customer : นิธิกร แสนแก้ว
Tracking number : KERDO051401028
Shipping type : Kerry-ems
Shipping date : Oct 11, 2019
Order code : 102019000008
Customer : ชาตรี เยี่ยมภักดิ์
Tracking number : CK80Q00000611
Shipping type : Kerry-ems
Shipping date : Oct 09, 2019
Order code : 102019000007
Customer : Thanakorn Chanalekkul
Tracking number : KERDO051096686
Shipping type : Kerry-ems
Shipping date : Oct 09, 2019
Order code : 102019000006
Customer : รักษพล เลขะวัฒนากรณ์
Tracking number : KERDO051096660
Shipping type : Kerry-ems
Shipping date : Oct 09, 2019
Order code : 102019000005
Customer : มยุรี พันธ์กุ่ม
Tracking number : LINE MAN
Shipping type : Kerry-ems
Shipping date : Oct 09, 2019
Order code : 102019000004
Customer : นฤชิต จิตตฤกษ์
Tracking number : LINE MAN
Shipping type : Kerry-ems
Shipping date : Oct 09, 2019
Order code : 102019000003
Customer : วาสนา อัครพงศ์พิศักดิ์
Tracking number : LAZADA
Shipping type : Kerry-ems
Shipping date : Oct 08, 2019
Order code : 102019000002
Customer : คุณโสภณ
Tracking number : LINE MAN
Shipping type : Kerry-ems
Shipping date : Oct 08, 2019
Order code : 102019000001
Customer : เวสารัช ขจรประศาสน์
Tracking number : SDOF3009861289
Shipping type : Kerry-ems
Shipping date : Sep 30, 2019
Order code : 092019000013
Customer : Praram 9 Hospital
Tracking number : 123
Shipping type : -LINE MAN
Shipping date : Sep 30, 2019
Order code : 092019000012
Customer : คุณคิมซู
Tracking number : LM25478115
Shipping type : -LINE MAN
Shipping date : Sep 30, 2019
Order code : 092019000014
Customer : Vasina
Tracking number : LM73368121
Shipping type : -LINE MAN
Shipping date : Sep 28, 2019
Order code : 092019000011
Customer : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
Tracking number : LINE MAN
Shipping type : Flash Express-LINE MAN
Shipping date : Sep 27, 2019
Order code : 092019000010
Customer : นงลักษณ์ จิรพิทักษ์กุล
Tracking number : PS27Q00001032
Shipping type : Kerry-ems
Shipping date : Sep 23, 2019
Order code : 092019000008
Customer : อรวรรณ เบญจวรรณ
Tracking number : PS27Q00001030
Shipping type : Kerry-EMS
Shipping date : Sep 21, 2019
Order code : 092019000009
Customer : สุรกาญจน ยุวถาวร
Tracking number : TTLYQ00025438
Shipping type : Kerry-ems
Shipping date : Sep 16, 2019
Order code : 092019000007
Customer : กัญช์ เกล็ดมนี
Tracking number : LINE MAN
Shipping type : Kerry-ems
Shipping date : Sep 16, 2019
Order code : 092019000006
Customer : Ausman Besa
Tracking number : KERDO048084322
Shipping type : Kerry-ems
Shipping date : Sep 14, 2019
Order code : 092019000005
Customer : สำราญ หนูเอียด
Tracking number : KERDO046943162
Shipping type : Kerry-ems
Shipping date : Sep 09, 2019
Order code : 092019000004
Customer : สมชาย สงสัย
Tracking number : SDOF3008826856
Shipping type : Kerry-ems
Shipping date : Sep 08, 2019
Order code : 092019000003
Customer : วีรยุทธ โฆศิรนนท์
Tracking number : LINE MAN
Shipping type : -ems
Shipping date : Sep 06, 2019
Order code : 092019000002
Customer : เมญาวีย์ รัตนทิพย์โสภณ
Tracking number : LM36426466
Shipping type : -ด่วนพิเศษ LINE MAN
Shipping date : Sep 03, 2019
Order code : 092019000001
Customer : โยโกะ
Tracking number : LINE MAN
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : Aug 29, 2019 11:25
Order code : 082019000016
Customer : สรวัสส์ ขำวิจิตร
Tracking number : LINE MAN
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : Aug 28, 2019
Order code : 082019000015
Customer : Treerapong
Tracking number : SDOF3008194800
Shipping type : Kerry-ems
Shipping date : Aug 26, 2019
Order code : 082019000014
Customer : กตมน พัฒนพรนรา
Tracking number : LINE MAN
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : Aug 26, 2019
Order code : 082019000013
Customer : ธนันท์รัฐ ชลิตวงศ์พัฒนา
Tracking number : SDOF3008060954
Shipping type : Kerry-ems
Shipping date : Aug 23, 2019
Order code : 082019000012
Customer : boontida
Tracking number : LINE MAN
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : Aug 23, 2019
Order code : 082019000011
Customer : Suthanyarat
Tracking number : KERDO044456311
Shipping type : Kerry-ems
Shipping date : Aug 21, 2019
Order code : 082019000010
Customer : สรมณฑล กุลไพศาล
Tracking number : LINE MAN
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Aug 20, 2019
Order code : 082019000009
Customer : Chamaiporn Kuna
Tracking number : TH0105229DF0A
Shipping type : CJ Logistics-ems
Shipping date : Aug 19, 2019
Order code : 082019000008
Customer : องอาจ ศิริพิริยากุล
Tracking number : SDOF3007730751
Shipping type : Kerry-ems
Shipping date : Aug 13, 2019
Order code : 082019000007
Customer : ศิลา ตามกูล
Tracking number : SDOF3007546792
Shipping type : Kerry-ems
Shipping date : Aug 08, 2019
Order code : 082019000006
Customer : Janet McDocnald
Tracking number : KERDO042966390
Shipping type : Kerry-ems
Shipping date : Aug 08, 2019
Order code : 082019000005
Customer : พรสุดา หาญพาณิชย์
Tracking number : KERDO042641217
Shipping type : Kerry-ems
Shipping date : Aug 06, 2019
Order code : 082019000004
Customer : น.ส.รัตนา แซ่ลิ้ม
Tracking number : RMA2N00007418
Shipping type : Kerry-ems
Shipping date : Aug 06, 2019
Order code : 082019000002
Customer : ตันติกร ดวงแก้ว
Tracking number : KERDO042450619
Shipping type : Kerry-ems
Shipping date : Aug 05, 2019
Order code : 082019000001
Customer : ภาณุวัฒน์
Tracking number : SDOF3007380078
Shipping type : Kerry-ems
Shipping date : Aug 05, 2019
Order code : 082019000003
Customer : ภูวษา กิตติวราพล
Tracking number : KERDO040232696
Shipping type : Kerry-ems
Shipping date : Jul 15, 2019
Order code : 072019000010
Customer : อนิวรรต นิเวศน์วงษ์กุล
Tracking number : RM34Q00001194
Shipping type : Kerry-ems
Shipping date : Jul 15, 2019
Order code : 072019000009
Customer : เลิศลาภ
Tracking number : RM34Q00001196
Shipping type : Kerry-ems
Shipping date : Jul 15, 2019
Order code : 072019000008
 วิธีการสั่งซื้อสินค้า (Proceed to Orders) 


 ยืนยันชำระเงิน (PAYMENT Confirm) 

 

 เช็คสถานะจัดส่ง (Delivery Status) 

 

 นโยบายการคืนสินค้า (Reture Policy) 

 กฎเกณฑ์นโยบาย (Agreements Policy) 

 ติดตาม Facebok Page คลิ๊ก! 
 

 สอบถามข้อมูล Add LINE คลิ๊ก! 

Powered by MakeWebEasy.com