การคืนสินค้า/การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน | RETURE POLICY/TROUBLESHOOTING COMPLAINTS

นโยบาย ข้อตกลง เงื่อนไข

คำนิยาม

"ลูกค้าตกลง" คือ รับทราบ, ยินยอมและปฏิบัติตามนโยบาย ข้อตกลง เงื่อนไข ของผู้ขาย

"ลูกค้า" คือ ผู้ที่ได้ชำระค่าสินค้าด้วยเงินสดและ/หรือด้วยบัตรเครดิตและ/หรือที่ผู้ขายได้แจ้งไว้ในแพลตฟอร์ม

"สินค้า" คือ กล่อง, บรรจุภัณฑ์, ถุงห่อ, ผลิตภัณฑ์

"ผู้ขาย" คือ E-SUPPORT SOLUTIONS

"แพลตฟอร์ม" คือ เวปไซต์ https://www.e-supportsolutions.com 

"สั่งซื้อสินค้า" คือ มีข้อมูลในแพลตฟอร์มครบ 4 อย่าง ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่จัดส่ง และหลักฐานการชำระเงิน โดยลูกค้าไม่อาจยื่นคำร้องขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงินเนื่องจากเปลี่ยนใจได้ ด้วยว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนี้
มาตรา 168  การแสดงเจตนาที่กระทำต่อบุคคลซึ่งอยู่เฉพาะหน้าให้ถือว่ามีผลนับแต่ผู้รับการแสดงเจตนาได้ทราบการแสดงเจตนานั้น ความข้อนี้ให้ใช้ตลอดถึงการที่บุคคลหนึ่งแสดงเจตนาไปยังบุคคลอีกคนหนึ่งโดยทางโทรศัพท์ หรือโดยเครื่องมือสื่อสารอย่างอื่น หรือโดยวิธีอื่นซึ่งสามารถติดต่อถึงกันได้ทำนองเดียวกัน
มาตรา 458  กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายนั้น ย่อมโอนไปยังผู้ซื้อตั้งแต่ขณะเมื่อได้ทำสัญญาซื้อขายกัน

"สั่งซื้อสินค้าแบบ COD" คือ มีข้อมูลในแพลตฟอร์มครบ 3 อย่าง ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่จัดส่ง โดยลูกค้าไม่อาจยื่นคำร้องขอคืนสินค้าเนื่องจากเปลี่ยนใจได้ ด้วยว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่นเดียวกับ "สั่งซื้อสินค้า"

 "บริษัทขนส่งสินค้า" คือ ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, Lineman, Grab Express, Ninja Van, TNT, SCG EXPRESS, DHL Express, FedEx Express, นครชัยแอร์ ฯลฯ

"ยกเลิกคำสั่งซื้อ" คือ การขอคืนเงินและ/หรือคืนสินค้า ลูกค้าสามารถขอคืนได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น คือ ผู้ขายมิได้จัดส่งสินค้าและ/หรือสินค้าที่ส่งให้ลูกค้ามีลักษณะแตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากคำอธิบายที่ผู้ขายระบุไว้ในในแพลตฟอร์ม

"การเปลี่ยนสินค้า" คือ ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนสินค้า ได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น คือ สินค้ามีตำหนิและ/หรือเสียหายระหว่างการจัดส่งและ/หรือผู้ขายส่งสินค้าไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะที่ตกลงกันไว้ (เช่น ขนาดหรือสีไม่ถูกต้อง เป็นต้น) ให้กับลูกค้า

"สภาพของสินค้า ยกเลิกคำสั่งซื้อ/การเปลี่ยนสินค้า" คือ สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่ผู้ขายจัดส่งสินค้าให้ ข้อแนะนำลูกค้าควรตรวจสอบความถูกต้อง ขณะที่เจ้าหน้าที่ส่งพัสดุนำสินค้ามาส่ง ณ สถานที่จัดส่ง หากไม่ถูกต้องให้ลูกค้าถ่ายรูปสินค้าไว้ เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดส่งกระบวนการนี้ ลูกค้าและผู้ขายจะต้องหารือและตกลงร่วมกันว่า.

"สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์" คือ สินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิมที่ผู้ขายจัดส่งสินค้าให้ เช่น สินค้านั้นไม่ถูกแกะ, สินค้าไม่แตก/ไม่หัก, สินค้าไม่ฉีก/ไม่ขาด, สินค้าไม่เปียก/ไม่ชื่น, สินค้าไม่สูญหาย, สินค้าไม่โดนเผา/ไม่ไหม้, สินค้าไม่มีรอยขีด/ไม่รอยข่วน, สินค้าไม่บุบ/ไม่บี้, สินค้าไม่ซีด/ไม่จาง. เป็นต้น

"บริษัทผู้ผลิตสินค้า" คือ บริษัทผู้ผลิตสินค้าหลักและ/หรือบริษัทผู้นำเข้าสินค้า

"การรับประกันสินค้า" คือ ลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์ตรงกับบริษัทผู้ผลิตสินค้าเอง โดยผู้ขายจะช่วยเป็นพยานและประสานงานให้กับลูกค้าให้สามารถเรียกร้องค่าเสียหายกับบริษัทผู้ผลิตสินค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รับความเป็นธรรม (ข้อมูลติดต่อบริษัทผู้ผลิตสินค้าอยู่หลังกล่องสินค้า)


แนวทางการยินยอมลูกค้าตกลงการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม

ออกโดยผู้ขายและลูกค้าเห็นด้วย (รับทราบและปฏิบัติตาม) ตามนโยบาย ข้อตกลง เงื่อนไข โดยให้ถือว่าถูกผูกไว้ระหว่างลูกค้ากับผู้ขาย เท่านั้น เมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้าในแพลตฟอร์ม

1. ลูกค้าตกลง - ต้องชำระค่าสินค้าด้วยเงินสดและ/หรือด้วยบัตรเครดิตและ/หรือที่ผู้ขายได้แจ้งไว้ในแพลตฟอร์ม ซึ่งสามารถใช้ในการชำระหนี้ตามกฎหมายประเทศไทย

2. ลูกค้าตกลง - เรื่อง "สั่งซื้อสินค้า"

3. ลูกค้าตกลง - เรื่อง "ยกเลิกคำสั่งซื้อ"

4. ลูกค้าตกลง - เรื่อง "การเปลี่ยนสินค้า"

5. ลูกค้าตกลง - เรื่อง "สภาพของสินค้า ยกเลิกคำสั่งซื้อ/การเปลี่ยนสินค้า"

6. ลูกค้าตกลง - เรื่อง "สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์"

7. ลูกค้าตกลง - เรื่อง "การรับประกันสินค้า"

8. ลูกค้าตกลง - ว่าทุกประเด็นนั้นถือเป็นสิทธิ์ในการตัดสินใจถือเป็นสิ้นสุดจากผู้ขายเท่านั้น

Policy, Agreements and Conditions (Interpretation uses Thai language as an master)

Definition


"Consumer agreed" is to acknowledge, agree and comply with the seller's terms, conditions, policies.

"Consumer" People who have payment for the orders's in cash and / or with a credit card and / or the seller has specify on the platform.

"Products" There are boxes, packaging, bags, wraps, goods.

"Seller" is E-SUPPORT SOLOTIONS

"Platform" is the website https://e-supportsolutions.com

"Order's" There're information on the platform, complete with 4 types: name-surname, telephone number, delivery address and slip payment. However, This In which the consumer can't request to products return and / or refund due to a change of mind, Based on as according to the Civil and Commercial Code as follows
Section 168. A declaration of intention made to a person in his presence takes effect from the time when it becomes known to the receiver of the intention. This also apply to the declaration of intention made by one person to the other through telephone, other communication devices, or other means through which similar communication can be made.
Section 458. The ownership of the property sold is transferred to the buyer from the moment when the contract of sale is entered into.

"COD Order's " There're information on the platform, complete with 3 types: name-surname, telephone number and delivery address. However, This In which the consumer can't request to products return of mind, Based on as issue "Order's"

"Postal Company" is Thai Post, Kerry Express, Lineman, Grab Express, Ninja Van, TNT, SCG EXPRESS, DHL Express, FedEx Express, Nakhon Chai Air, etc.

"Cancel Order's" There're request to products return and / or refund. The buyer can request a refund in the following situations must only! Seller has not delivered the goods and / or the goods sent to the buyer are significantly different from the description specified by the seller on the platform.

"Products Change" The consumer can request change to in the following situations must only!. The product is defective and / or damaged during delivery and / or the not meet the agreed specifications (such as incorrect size or color, etc.) for the customer.

"Integrity products condition as Cancel Order's / Product Change" means the products must be in perfect condition provided same on the begined. Recommendations Consumer should check the accuracy. While the package delivery staff deliver the product to the delivery location If it is incorrect, let the customer take the picture. Actually, This issue about the cost of delivery this process consumer and seller must discuss and agree together.

"Integrity products condition" Means the products must be in perfect condition provided same on the begined. Such as not unpack the products / not broken / not cracked / not torn / not wet / not moist / not lost products / not burned products / not scratched / not dents / not pale.

"Manufacturer" There're main product manufacturer and / or Importer company.

"Product Warranty" Means that the customer must notify the manufacturer directly. The seller will be help and support to witness, coordinate together with the customer to be able to claim for damages to the Manufacturer so that the customers are fair. (Contact information for the manufacturer of the products on behind of the package box).

 

Guidelines for Consumer agrees to Order's through the platform. (Interpretation uses Thai language as an master)

Issued by the seller's and then Consumer agrees which shall be deemed to be bound between the consumer and the seller Only when the Consumer makes an order's in the platform.

1. Consumer Agrees - Consumer to must payment the orders's in cash and / or with a credit card and / or the seller has specify on the platform. Which can be used to pay off debt under Thailland law.

2. Consumer Agrees - Subject Matter "Order's"

3. Consumer Agrees - Subject Matter "Cancel Order's"

4. Consumer Agrees - Subject Matter "Products Change"

5. Consumer Agrees - Subject Matter "Integrity products condition of Cancel Order's / Product Change"

6. Consumer Agrees - Subject Matter "Integrity products condition"

7. Consumer Agrees - Subject Matter "Product Warranty"

8. Consumer Agrees - That every issue is considerate to decision making as finaly from the seller.

การคืนสินค้าและการคืนเงิน


"ยกเลิกคำสั่งซื้อ"   การขอคืนเงินและ/หรือคืนสินค้า ลูกค้าสามารถขอคืนได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น คือ ผู้ขายมิได้จัดส่งสินค้าและ/หรือสินค้าที่ส่งให้ลูกค้ามีลักษณะแตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากคำอธิบายที่ผู้ขายระบุไว้ในในแพลตฟอร์ม ข้อแนะนำลูกค้าควรตรวจสอบความถูกต้อง ขณะที่เจ้าหน้าที่ส่งพัสดุนำสินค้ามาส่ง ณ สถานที่จัดส่ง หากไม่ถูกต้องให้ลูกค้าถ่ายรูปสินค้าไว้ โดยสินค้าต้องต้องไม่ผิดนโยบาย ข้อตกลง เงื่อนไข ข้อมูลเพิ่มเติม "แนวทางการยินยอมลูกค้าตกลงการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม (ข้อ1-8)" 

ขั้นตอนการคืน/การเปลี่ยนสินค้า
ลูกค้าสามารถที่จะแนบหลักฐานการสั่งซื้อ พร้อมกับ "สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์" ทั้งนี้เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดส่งกระบวนการนี้ ลูกค้าและผู้ขายจะต้องหารือและตกลงร่วมกันว่า. ส่งมายังที่อยู่ด้านล่างนี้ ข้อมูลเพิ่มเติม "แนวทางการยินยอมลูกค้าตกลงการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม (ข้อ1-8)"


ส่งถึง   เลขที่ 2016/74 Pracha songkhro Rd. Dindaeng, Bangkok 10400. THAILAND

-----------------------------------------------------------------------
มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริตทาง   จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

------------------------------------------------------------------------
การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

 จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม

 จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

------------------------------------------------------------------------
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

 ยินดีให้บริการ 24 ชั่วโมง และแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับลูกค้าทุกท่านอย่างเป็นธรรมและรวดเร็วที่สุด

ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์ 2016/74 Pracha songkhro Rd. Dindaeng, Bangkok 10400. THAILAND


ช่องทางที่ 2 อีเมล์: esscentralthailand@gmail.com------------------------------------------------------------------------
ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก

ช่องทางที่ 1 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0-2547-5960 โทรสาร. 0-2547-5973 (กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) อีเมล : e-commerce@dbd.go.th

ช่องทางที่ 2 ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคสามารถติดต่อได้ที่นี่ ocpb

------------------------------------------------------------------------


สินค้ามาตราฐานได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข หรือ อย.

เครื่องมือแพทย์ เลขที่ "IND6010026" เช็คได้ที่ Link นี้ FDA
Powered by MakeWebEasy.com
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับคุ้มครองตามกฎหมายฯ เว็บไซต์นี้จึงมีนโยบายขอความยินยอมจากผู้ใช้งานภาคบังคับ "คุกกี้ที่มีความจำเป็น" (Strictly Necessary Cookies) สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้